مرا در آغوش بگیر

حتی شده با دست های سرد آدمک های یاهو

می خواهم به آغوشت برگردم