پست هایم بهانه است
در میان لایک ها و نظرها ,
به دنبال اسم تو میگردم
عزیزم...