تو مپندار که خاموشی من

 

 

هست برهان فراموشی من