اسراف میکنم در دوست داشتنت

خدا

اسراف کنندگان  عاشق را

دوست دارد…