بگذار آسوده برایت بگویم

تو را دوست دارم...


به قدر سکوت تنهایی اتاقم...
به اندازه سرخی گل های شقایق...


با همه دردها و رنج هایت!!!
به من نگاه کن...

 

بین ما فاصله ای عمیق خواهد افتاد
می دانم به تو نخواهم رسید...

 

اما
تو مرا فراموش نکن