بچه ها من دیگه دارم افسردگی میگیرمگریه

چند وقتی بود فکر میکردم شکسته شدم به خالطر غم و غصه و کا ر ودرس همزمان

 

یه مدته هر کی میبینم میگه 26/27 سالته.ناراحت

اخه چرا من دارم زود پیر میشم؟؟؟؟موهامم داره سفید میشهگریه