تا باد به خانه اش بازگردد

یک شهر را به باد داده است

گیسوانت!