دلم برای شیطان تنگ شده

تا دوباره برایم از هوس انگیزی آغوش تو بگوید