ما بال هایمان را

 به زمان باج دادیم

 تا "زندگی" کنیم!