دوستت دارم " را

در دستانم می چرخانم 

از این دست به آن دست.

پس چرا هروقت می خواهم به دستت بدهم نیستی؟

چرا اینجا نیستی 

تا "دوستت دارم " را 

از جنس خاک کنم ،

از جنس تنم ،

و با بوسه بپوشانمش بر تنت ؟

بگذار "دوستت دارم" را

از جنس نگاه کنم

از جنس چشمانم

و تا صبح به نفسهای تو بدوزم