بــرهنــــه ات می کنند تــا بهتـــر شکستـــــه شـویــ....

نتـــــرس گــــردوی کوچکــ....

آنچــــه سیــــــاه می شود.... رویــ تــــو نیستــ،، دستــ آنهـــــاستــ