میخواهم بنویسم...

اما نه برای تو

اینبار برای شقایق های دلم

که در خزان نگاهت

پرپر شدند..!