بچه که بودم اذیت که میکردم

مامانم میگفت درد بی درمون بگیری

نفرینش گرفت

 

عاشقت شدمناراحت