یادت باشه

 

وقتی دلبر داری

 

باید از بقیه “دل” برداری .