مثل هوا در کنار تو ام

نه جای کسی را تنگ میکنم

نه کسی مرا می بیند