برای کسی بسوز

که برای خاموش کردنت از اشکش مایه بزاره