دلــــــم یکـــــ خیابــــــان می خــــواهد ..

 

کـــه بشــــود بـــا تــــــ♥ــو قـــدمــ زد ..

 

جایی کهــ مردمــــش زبـــــان مــا را بلـــد نیستـــــند ..

 

مـــــن بــــــه زبـــــــــان خــــودمانــــــِی ...

 

هــــی بگــــــویـــم دوســـتــــتـــــــــ دارمـــــــ :x

 

و عـابران درگــــِیر این کنجکـــاوی باشــــند ..

 

مـــن چــــه می گــویم که تـــ♥ــو اینــطور میخـــــــندی