مثلا پیر شویم و من


عاشق دوستت دارم های ناقصی باشم که به میانه نرسیده فراموششان میکنی...


مثلا تو دامن چین دار بپوشی و من
عاشق چین های صورتت باشم...چ


مثلا من دست بکشم روی عکس هایت و تو
برعکس من، از چشم هایم دست بکشی...


مثلا تو کافه چی باشی و من
مشتری روزانه ی بوسه های قندپهلوی تو...