نفست باران است


دل من تشنه ی باریدن ابر


دل بی چتر مرا مهمان کن . . .