عاشقتم به قیمت هرکار که تو بگی کنم

فکرت امون نمیدتم یه لحظه زندگی کنم

 

پایین نیاورده هنوز این گریه ها تب منو

من انتخاب نمیکنم به سمت ردت رفتنو

 

وقتی نگاهت میکنم رویا به باور میرسه

قلب زمین میایسته و دنیا به آخر میرسه

 

یه عمره که خیال تو  یه قسمت از وجودمه

ببین هنوز برای من فرق میکنی تو با همه

 

هر نفسم پر میشه از عشق تماشا کردنت
یه عمر آزگاره که رها نمیشم از تبت

                                                          مهرنوش