تو را نه به چارقد سیاه می خواهمت
نه به رنگ و لعاب
تو را به مهربانی ات
دل نازکت
حس ماندنت
تو را به آفتاب روی برفها
به یک قدمی بوسه
به همراهی باران
تو را به سادگی
به برگ گل می خواهمت
تو را می خواهم به مانند
شاپرکی از راه رسیده
هراسانِ شاخه گلی
و قاصدکی پر هیاهو
و تو را می خواهمت
به شِکرنگاهی
تو خوبی
به مانند خودت
آرزوی من است
مرد تو باشم ...