ناراحتگاهے فقــط یک تشابـه اسمی، براے چنـــــد لحظــه

باعث میشـــه دقیقــاً احساس کُنے کـه قلبت داره از تـــو

سینـه ات کنــده میشــه…