وقتی نخواهد بشود...

 

خودت را هم بکشی نمیشود

شماره اش را پاک میکنی

نمیشود..

با دوستانت بیشتر وقت میگذرانی....

نمیشود

گوشی ات را می اندازی یک گوشه که اس ام اس ها و حرفها و پست های قدیمی اش را نبینی..

نمیشود...

آری...خاطرش از دلت پااااک نمیشود!

هرچه سعی میکنی ب دلتنگی هایت بی تفاوت تر باشی...

بیشتر میفهمی که رد دوست داشتنش تا به اعماق قلبت فرو رفته است پاااااک هم نمیشود!

پاک نمیشود...

دیوانه میشوی...

در ازدحام جمع های دوستانه ات میان قه قه ی خنده هایت یادش می افتی...

بغض میکنی...

میشکنی...

میمیری...

اما او رفته است!

دیگر هیچ چیز مثل قبل نمیشود...

دیگر او مال من نمیشود...