زن رو باید بغل کرد و بی دلیل بوسش کرد

حتی وقتی آرایش نداره

موهای دست و پاش یه کم درومده

دو روز وخ نکرده ابروهاشو برداره

موهاشو برات براشینگ نکرده

پیژامه تو رو پوشیده


و خودشو گوله کرده تو تخت

تو جای خالی تو که هنوز گرمای تنتو داره

که سرشو فرو کرده تو بالشت


که بوی تنتو -نه ادکلنت- بوی تنتو با لذت

با هر نفسش بکشه توی ریه هاش

زن رو باید بغل کرد و تو بغل نگه داشت


و با همه شلختگی ظاهریش عاشقونه بوسش کرد


تا احساس امنیت کنه


که مردش همه جوره دوسش داره