بگو تــــــمــــــام تــــو مال من است

دلم میخواهد

حسادت کنم

به خودم