راستش را بگو در زندگی 

یک لیوان شیر نسکافه ی داغ نبودی؟

تلخ ِ شیرین   گرم و خواستنی

و به شدت آرام بخش