مرد هم قلب دارد..

فقط صدایش یواشتر از صدای قلب یک زن است..

مرد هم در خلوتش برای کسی که دوستش دارد گریه میکند..

اشکی که شاید نچکد..

شاید ندیده باشی اما همیشه اشکهایش را..در البوم دلتنگی اش قاب میکند..

هر وقت زن بودنت را میبیند..سینه را جلومیدهد..صدایش را کلفت تر میکند..

تا مبادا لرزش دستهایش را ببینی..   

  مرد که باشی...

دوست داری از نگاه یک زن مرد باشی..

نه بخاطر زور بازوها..

مرد هم مثل تو دلتنگ میشود..ولی گریه نمیکند..

بچه میشود..بهانه میگیرد..

و تو..خوب اینهارا میدانی..

تمام ارزوهایش اینست که..سر روی پاهایت بگذارد تا تو

موهایش را نوازش کنی..

عاشق بوی موهای توست..

وبیشتر از تو در طلب اغوش گرفتن توست..

تا نفست را نفس بکشد..و گرمایش گرمت کند..

تا دستهایش گردنبند تو باشد..

و در تنهاییش خاطره تو اورا امیدوار میکند