مـــرحـــــم زخمهـــایـــم

 کـــنج لبــان توســت....

بوســــــه نمی خواهــــــــم

سخن بگـــــــو