تمام مزرعه کافر صدایش می زدند

 

گل آفتابگردان کوچکی که عاشق باران شده بود